Runningcentercriterium van het Houtland (Powered by Scott)

Categorieën:

 • Dames
  • DJU (Dames -20) = leeftijd van 14 tot en met 19 jaar
  • DSE (Dames Sen) = leeftijd van 20 tot en met 34 jaar
  • DVA (Dames Vet A) = leeftijd van 35 tot en met 44 jaar
  • DVB (Dames Vet B) = leeftijd van 45 tot en met 54 jaar
  • DVB (Dames Vet C) = leeftijd vanaf 55 jaar
 • Heren
  • HJU (Heren -20) = leeftijd van 14 tot en met 19 jaar
  • HSE (Heren Sen) = leeftijd van 20 tot en met 39 jaar
  • HVA (Heren Vet A) = leeftijd van 40 tot en met 49 jaar
  • HVB (Heren Vet B) = leeftijd van 50 tot en met 59 jaar
  • HVC (Heren Vet C) = leeftijd vanaf 60 jaar

Verdeling prijzenpot:

# JUN SEN M 1 M 2 M 3
1 100 125 125 125 125
2 75 100 100 100 100
3 50 75 75 75 75
4 50 50 50 50
5 30 30 30 30
6 25 25 25 25
7 25 25 25 25
8 25 25 25 25
9 25 25 25 25
10 25 25 25 25